نیما امجدی

درباره من

دکتر نیما امجدی
image

استاد گروه آموزشی قدرت @ دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

پروفسور نیما امجدی مدرک مهندسی برق را در مقاطع لیسانس ، کارشناسی ارشد و دکترا از دانشگاه صنعتی شریف ایران به ترتیب در سالهای 1371 ، 1373 و 1377دریافت کرد.در حال حاضر وی استاد دانشگاه مهندسی برق دانشگاه سمنان می باشد. وی همچنین مشاور دپارتمان ملی اعزام ایران است. علایق تحقیق وی شامل ارزیابی امنیتی سیستم های قدرت ، قابلیت اطمینان شبکه های برق ، پیش بینی بار و قیمت و هوش مصنوعی و کاربردهای آن درمورد مشکلات سیستم های قدرت است....

محقق گوگل

(1402/8/13)

استنادات

14696

h-index

65

i10-index

193

مؤلفین همکار

0

اسکوپوس

(1403/3/20)

استنادات

11222

مقالات

249

h-index

57

مؤلفین همکار

155

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1373:1376

دكترا

صنعتي شريف

1371:1373

كارشناسي ارشد

صنعتي شريف

1367:1371

كارشناسي

صنعتي شريف

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/03/24
Stochastic Multi-objective Congestion Management in Power Markets Imprroving Voltage and Transient Stabilities
European Transactions on Electrical Power(2010)
مسعود اسماعیلی, ^نیما امجدی, حیدر علی شایانفر
Solution of Nonconvex and Nonsmooth Economic Dispatch by a New Adaptive Real Coded Genetic Algorithm
Expert Systems with Applications(2009)
^نیما امجدی, 8811114003
Daily Hydrothermal Generation Scheduling a New Modified Adaptive Particle Swarm Optimization Technique
Electric Power Systems Research(2009)
^نیما امجدی, 8611118008
Pay -as-bid Based Reactive power Market
(2010)
^نیما امجدی, حیدر علی شایانفر
A New Spinning Reeserve Requirement Forecast Method for Deregulated Electricity Markets
Applied Energy(2009)
^نیما امجدی, 8511115002
A New Framework for Reactive Power Market Considering Power System Security
(2009)
عبدالرضا ربیعی, حیدر علی شایانفر, ^نیما امجدی
Market Clearing of Joint Energy and Reserves Auctions Using Augmented Payment Minimization
Energy(2009)
^نیما امجدی, جمشید آقایی, حیدر علی شایانفر
Electricity Market Price Spike Analysis by a Hybrid Data Model and Feature Selection Technique
Electric Power Systems Research(2009)
^نیما امجدی, 8511115002
Stochastic Multiobjective Market Clearing of Joint Energy and Reserves Auctions Ensuring Power System Security
IEEE Transaction on Power Systems(2009)
^نیما امجدی, جمشید آقایی, حیدر علی شایانفر
A Stochastic Framework for Clearing of Reactive Power Market
Energy(2009)
^نیما امجدی, عبدالرضا ربیعی, حیدر علی شایانفر
Day-ahead Price Forecasting of Electricity Markets by a New Feature Selection Algorithm and Cascaded Neural Network Technique
(2009)
^نیما امجدی, 8511115002
Congestion Managment Considering Voltage Security of Power System
(2009)
مسعود اسماعیلی, حیدر علی شایانفر, ^نیما امجدی
Congestion Management Enhancing Transient Stability of Power System
Applied Energy(2009)
مسعود اسماعیلی, حیدر علی شایانفر, ^نیما امجدی
Solution of Security Constrained Optimal Power Flow for Large-scale Power Systems by Convex Transformation Techniques and Taylor Series
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2016)
9111118024, ^نیما امجدی*
Special Protection Scheme against Voltage Collapse
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2016)
9011114002*, ^نیما امجدی, ^نیما امجدی, Shahab Dehghan
Evaluation of the Maximum Loadability Point of Power System Considering the Effect of Static Load Models
(2009)
^نیما امجدی
Nonconvex Economic Dispatch with AC Constraints by a New Real Coded Genetic Algorithm
IEEE Transaction on Power Systems(2009)
^نیما امجدی, 8811114003
Design of Input Vector for Day-ahead price Forecasting of Electricity Markets
Expert Systems with Applications(2009)
^نیما امجدی
Electricity Price Forecasting with a New Feature Selection Algorithm
(2008)
8511115002, ^نیما امجدی
Multiobjective clearing of coupled active and reactive power market considering power system security
European Transactions on Electrical Power(2010)
^نیما امجدی, عبدالرضا ربیعی, حیدر علی شایانفر
A new hybrid iterative methood for short-term wind speed forecasting
European Transactions on Electrical Power(2010)
^نیما امجدی, حمید رضا زارعی پور
Demand -side reserve in stochastic market clearing of joint energy/reserve auction
European Transactions on Electrical Power(2010)
جمشید آقایی, ^نیما امجدی, حیدر علی شایانفر
Reactive power market developement considering power system security
ELECTRICAL ENGINEERING(2010)
عبدالرضا ربیعی, ^نیما امجدی, حیدر علی شایانفر
Security constrained unit commitment by a new adaptive hybrid stochastic search technique
Energy Conversion and Managment(2010)
^نیما امجدی
Multi-objective congestion managment by modified augmented E-constraint method
Applied Energy(2010)
مسعود اسماعیلی, ^نیما امجدی, حیدر علی شایانفر
Coupled Energy and Reactive Power Market Clearing Considering Power System Security
(2009)
عبدالرضا ربیعی, حیدر علی شایانفر, ^نیما امجدی
Midterm demand perdiction of electrical power systems using a new hybrid forecast technique
IEEE Transaction on Power Systems(2010)
^نیما امجدی
Economic impact of price forecasting inaccuracies on self-scheduling of generation companies
Electric Power Systems Research(2010)
بهنام محمدی ایوانلو, حمید رضا زارعی پور, مهدی احسان, ^نیما امجدی
Security constrained optimal power flow considering detailed generator model by a new robust differential evolution algorithm
Electric Power Systems Research(2010)
^نیما امجدی
Stochastic market-clearing of joint energy and reserves auctions
Asia-Pacific Journal of Operational Research(2010)
جمشید آقایی, حیدر علی شایانفر, ^نیما امجدی
A new neural network approach to short term load forecasting of electrical power systems
Energies(2011)
^نیما امجدی
Stochastic Security Constrained Optimal Power Flow Incorporating Preventive and Corrective Actions
International Transactions onElectrical Energy Systems(2016)
8911114003, ^نیما امجدی*
Multi-objective Market Clearing of Joint Energy and Reserves Auctions Ensuring Power System Security
(2009)
جمشید آقایی, حیدر علی شایانفر, ^نیما امجدی
Joint Market Clearing in a Stochastic Framework Considering Power System Security
Applied Energy(2009)
جمشید آقایی, حیدر علی شایانفر, ^نیما امجدی
Mixed Price and Load Forecasting of Electricity Markets by a New Iterative Prediction Method
Electric Power Systems Research(2009)
^نیما امجدی
Flexibility in Future Power Systems with High Renewable Penetration: A review
RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS(2016)
M.I. Alizadeh, M. Parsa Moghaddam*, ^نیما امجدی, P. Siano, M. K. Sheikh-El-Eslami
Economic Dispatch Using an Efficient Real Coded Genetic Algorithm
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2009)
^نیما امجدی, 8811114003
توزیع بهینه توان راکتیو در سیستم قدرت با استفاده از الگوریتم بهینهسازی بویایی کوسه مبتنی بر معیار پارتو
مدل سازي در مهندسي(2016)
9011114006*, ^نیما امجدی
Reactive Power Pricing Problems & A Proposal for a Competitive Market
IEEE Power & Energy Magazine(2009)
عبدالرضا ربیعی, حیدر علی شایانفر, ^نیما امجدی
Short-term Load Forecasting of Power Systems by Combination of Wavelet Transform and Neuro-evolutionary Algorithm
Energy(2008)
^نیما امجدی, 8511115002
Day-ahead Price Forecasting of Electricity Markets by Mutual Information Technique and Cascaded Neuro-Evolutionary Algorithm
IEEE Transaction on Power Systems(2009)
^نیما امجدی, 8511115002
جلوگیری از رخداد ناپایداریهای گذرا و ولتاژ با استفاده از یک طرح اقدامات اصلاحی مبتنی بر قطع تولید و حذف بار
مدل سازي در مهندسي(2016)
9011114002*, ^نیما امجدی
Multi-period stochastic security-constrained OPF considering the uncertainty sources of wind power, load demand and equipment unavailability
Electric Power Systems Research(2017)
8911114003, ^نیما امجدی, حمید رضا زارعی پور*
Day-Ahead Financial Loss/Gain Modeling and Prediction for a Generation Company
IEEE Transaction on Power Systems(2017)
9111118007, ^نیما امجدی*, حمید رضا زارعی پور
Adaptive Robust Transmission Expansion Planning Using Linear Decision Rules
IEEE Transaction on Power Systems(2017)
Shahab Dehghan*, ^نیما امجدی, Antonio J. Conejo
Incorporating Power System Security into Market-Clearing of Day-ahead Joint Energy and Reserves Auctions
European Transactions on Electrical Power(2008)
جمشید آقایی, حیدر علی شایانفر, ^نیما امجدی
Market Data Analysis and Short-term Price Forecasting in the Iran Electricity Market with Pay-as-bid Payment Mechanism
Electric Power Systems Research(2009)
نوشین بیگدلی, کریم افشار, ^نیما امجدی
Unit Commitment Using a New Integer Coded Genetic Algorithm
European Transactions on Electrical Power(2008)
^نیما امجدی
Day-ahead Price Forecasting of Electricity Markets by a Mixed Data Model and Hybrid Forecast Method
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER &ENERGY SYSTEMS(2008)
^نیما امجدی, 8511115002
Mid-Term load Forecasting of power systems by a New prediction Method
(2008)
^نیما امجدی, 8511115002
Small Disturbance Voltage Stability Assessment of power System by Modal Analysis and Dynamic Simulation
(2008)
^نیما امجدی, 8621114001
Multi-objective Clearing of Reactive Power Market in Deregulated Power Systems
Applied Energy(2009)
عبدالرضا ربیعی, حیدر علی شایانفر, ^نیما امجدی
Day-Ahead Price Forecasting of Electricity Markets by Hybrid Intelligent System
European Transactions on Electrical Power(2009)
^نیما امجدی
برنامه ریزی غیرقطعی توسعه ی چندساله ی سیستم قدرت با در نظر گرفتن مزرعه های بادی به کمک ترکیب برنامه ریزی تصادفی و معیار حداقل-حداکثر پشیمانی
مدل سازي در مهندسي(2017)
شهاب دهقان*, ^نیما امجدی
A Robust Model for Multiyear Distribution Network Reinforcement Planning Based on Information-Gap Decision Theory
IEEE Transaction on Power Systems(2017)
9111114001, ^نیما امجدی*, شهاب دهقان
A new optimal power flow approach for wind energy integrated power systems
Energy(2017)
9411114004, ^نیما امجدی*
Operation Scheduling of Battery Storage Systems in Joint Energy and Ancillary Services Market
IEEE Transactions on Sustainable Energy(2017)
مصطفی کاظمی*, حمید رضا زارعی پور, ^نیما امجدی, William D. Rosehart, مهدی احسان
Risk-minimizing stochastic self-scheduling model for microgrid in day-ahead electricity market
International Transactions onElectrical Energy Systems(2017)
9211916006, ^نیما امجدی*
رتبه بندی حوادث ولتاژی با استفاده از آنالیز حساسیت
(2006)
^نیما امجدی
پخش بار بهینه احتمالاتی به‌منظور تعیین قیمت‌های حاشیه‌ای محلی در حضور تولید بادی
مدل سازي در مهندسي(2017)
9411103046, ^نیما امجدی, 8911114003*
Adaptive Robust Expansion Planning for a Distribution Network with DERs
IEEE Transaction on Power Systems(2017)
^نیما امجدی*, 9511114006, شهاب دهقان, Antonio J. Conejo
Adaptive robust AC optimal power flow considering load and wind power uncertainties
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER &ENERGY SYSTEMS(2017)
9511114006, ^نیما امجدی*, Antono J. Conejo
Transient Stability Prediction by a Hybrid Intelligent System
IEEE Transaction on Power Systems(2007)
^نیما امجدی
Multi-stage Multi-resolution Robust Unit Commitment with Non-deterministic Flexible Ramp Considering Load and Wind Variabilities
IEEE Transactions on Sustainable Energy(2017)
محمد ایمان علیزاده, محسن پارسا مقدم*, ^نیما امجدی
Solar energy forecasting based on hybrid neural network and improved metaheuristic algorithm
COMPUTATIONAL INTELLIGENCE(2017)
9011114006, ^نیما امجدی, نورادین قدیمی*
Cost-Benefit Analysis and MILP for Optimal Reserve Capacity Determination in Power System
(2007)
کریم افشار, مهدی احسان, محمود فتوحی فیروزآبادی, ^نیما امجدی
A method for Reserve Clearing in Disaggregated Model Considering Lost Opportunity Cost
Electric Power Systems Research(2007)
کریم افشار, مهدی احسان, محمود فتوحی فیروزآبادی, ^نیما امجدی
Short-Term Bus Load Forecasting of Power Systems by a New Hybrid Method
IEEE Transaction on Power Systems(2007)
^نیما امجدی
Day –ahead Price Forecasting of Electricity Markets by a New Fuzzy Neural Network
IEEE Transaction on Power Systems(2006)
^نیما امجدی
Generation Adequacy Assessment of Power Systems by Time Series and Fuzzy Neural Network
IEEE Transaction on Power Systems(2006)
^نیما امجدی
Energy Price Forecasting
IEEE Power & Energy Magazine(2006)
^نیما امجدی
Modeling and Optimization for Costly Efficiency Improvements on Residential Appliances Considering Consumer’s Income Level
IET Generation, Transmission and Distribution(2017)
9511114001, ^نیما امجدی*
Short Term Wind Power Prediction Based on Improved Kriging Interpolation, Empirical Mode Decomposition, and Closed-Loop Forecasting Engine
Sustainability(2017)
^نیما امجدی*, 9011114006
A Techno-Economic Assessment for Replacement of Conventional Fossil Fuel Based Technologies in Animal Farms with Biogas Fueled CHP Units
RENEWABLE ENERGY(2017)
9211916003*, ^نیما امجدی
Effective prediction model for Hungarian small-scale solar power output
IET Renewable Power Generation(2017)
اویس عابدی نیا*, David Raisz, ^نیما امجدی
A Framework of Reliability Assessment with Consideration Effect of Transient and Voltage Stabilities
IEEE Transaction on Power Systems(2004)
^نیما امجدی
Application of a New Sensitivity Analysis Framework for Voltage Contingency Ranking
IEEE Transaction on Power Systems(2004)
^نیما امجدی, مسعود اسماعیلی
A Framework of Reliability Assessment with Consideration Effect of Ttransient and Voltage Stabilities
IEEE Transaction on Power Systems(2004)
^نیما امجدی
Dynamic Voltage Security Assessment by A Neural Network Based Method
Electric Power Systems Research(2003)
^نیما امجدی
Improving Voltage Security Assessment and Ranking Vulnerable Buses with Consideration of Power System Limits
(2003)
^نیما امجدی, مسعود اسماعیلی
Robust optimisation-based state estimation considering parameter errors for systems observed by phasor measurement units
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2018)
9111114010, ^نیما امجدی*
Improved normalised normal constraint method to solve multi-objective optimal power flow problem
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2018)
9411114004, ^نیما امجدی*
Optimal Reliable Operation of Hydrothermal Power Systems with Random Unit Outages
IEEE Transaction on Power Systems(2003)
^نیما امجدی, داود فرخزاد, محمد مدرس
Voltage Security Assessment and Vulnerable Bus Ranking of Power Systems
Electric Power Systems Research(2003)
^نیما امجدی, مسعود اسماعیلی
Voltage Security Monitoring of Power Systems by A New Continuation Method
(2002)
^نیما امجدی
Short Term Hourly Load Forecasting Using Time Series Modeling with Peak Load Estimation Capability
IEEE Transaction on Power Systems(2001)
^نیما امجدی
Application of A New Neural Network to on-line Voltage Stability Assessment
(2000)
^نیما امجدی
Improving topology error identification through considering parameter and measurement errors
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER &ENERGY SYSTEMS(2018)
9111114010*, ^نیما امجدی
Enhancing power system state estimation by incorporating equality constraints of voltage dependent loads and zero injections
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER &ENERGY SYSTEMS(2018)
9111114010, ^نیما امجدی, M. Shafie-khah, João P.S. Catalão*
A Hybrid Estimation and Identification Method for Online Calculation of Voltage-Dependent Load Parameters
IEEE SYSTEMS JOURNAL(2018)
9111114010*, ^نیما امجدی
Application of an Error Adaptive Finite Element Method for the Solution of Static Electromagnetic Problems
(2000)
^نیما امجدی, کسری برکشلی
A Multistage Robust Transmission Expansion Planning Model Based on Mixed Binary Linear Decision Rules—Part I
IEEE Transaction on Power Systems(2018)
Shahab Dehghan, ^نیما امجدی*, Antonio J. Conejo
A Multi-Stage Robust Transmission Expansion Planning Model Based on Mixed-Binary Linear Decision Rules – Part II
IEEE Transaction on Power Systems(2018)
Shahab Dehghan, ^نیما امجدی*, Antonio J. Conejo
Robust Security Constrained ACOPF via Conic Programming: Identifying the Worst Contingencies
IEEE Transaction on Power Systems(2018)
Xuan Wu*, Antonio J. Conejo, ^نیما امجدی
Adaptive Robust Self-scheduling for a Wind Producer with Compressed Air Energy Stor
IEEE Transactions on Sustainable Energy(2018)
9511114006, ^نیما امجدی*, Shahab Dehghan, Behdad Vatani
A critical review of robust self-scheduling for generation companies under electricity price uncertainty
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER &ENERGY SYSTEMS(2018)
Behdad Vatani*, Badrul Chowdhury, Shahab Dehghan, ^نیما امجدی
Flexibility contribution of heat ventilation and air conditioning loads in a multi-stage robust unit commitment with non-deterministic variability-oriented ramp reserves
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2018)
محمد ایمان علیزاده, محسن پارسا مقدم*, ^نیما امجدی
Evaluation of Power Systems Reliability by an Artificial Neural Network
IEEE Transaction on Power Systems(1999)
^نیما امجدی
Optimal substation-based joint allocation of PMUs and measuring channels considering network expansion planning
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER &ENERGY SYSTEMS(2019)
Mohammad Ghamsari-Yazdel, Masoud Esmaili*, ^نیما امجدی
Non-deterministic optimal power flow considering the uncertainties of wind power and load demand by multi-objective information gap decision theory and directed search domain method
IET RENEWABLE POWER GENERATION(2018)
9411114004, ^نیما امجدی*
Novel notions of zero injection property of buses in optimal PMU location with efficient observability enhancement focusing on security concepts
Electric Power Systems Research(2019)
محمد قمصری یزدل, حمیدرضا نجفی*, ^نیما امجدی
Adaptive robust optimization framework for day-ahead microgrid scheduling
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER &ENERGY SYSTEMS(2019)
9211916001, ^نیما امجدی*
Stochastic multiobjective generation maintenance scheduling using augmented normalized normal constraint method and stochastic decision maker
International Transactions onElectrical Energy Systems(2019)
9411114002, ^نیما امجدی*
Enhanced goal attainment method for solving multi-objective security-constrained optimal power flow considering dynamic thermal rating of lines
Applied Soft Computing(2019)
9411114004, ^نیما امجدی*
Adaptive-Robust Multi-Resolution Generation Maintenance Scheduling with Probabilistic Reliability Constraint
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2019)
9411114002, ^نیما امجدی*
ارزیابی امنیت استاتیک سیستم قدرت در حضور عدم قطعیت با استفاده از روش تخمین نقطه‌ای
مدل سازي در مهندسي(2018)
8911114003, ^نیما امجدی*, 9411103046
دستبند ضد برق گرفتگی دارای قابلیت تشخیص برق گرفتگی فاز به فاز از طریق ارتباط بی سیم
مدل سازي در مهندسي(2018)
9011111025, ^نیما امجدی*
پیش‌بینی وضعیت بهره‌برداری سیستم قدرت با در نظر گرفتن حد راکتیو ژنراتورها و حد دینامیکی پایداری ولتاژ با استفاده از شبکه عصبی
مدل سازي در مهندسي(2018)
9011118009*, ^نیما امجدی, 8911114001
طراحی و ساخت موتور مغناطیسی خورشیدی برای خودروها
مدل سازي در مهندسي(2018)
9412103019, ^نیما امجدی*
A new spinning reserve requirement forecast method for deregulated electricity markets
Applied Energy(2009)
^نیما امجدی
Application of a new hybrid nero-evolutionary system for day-ahead price forecasting of electricity markets
Applied Soft Computing(2009)
^نیما امجدی
Multi – Objective Congestion Management Incorporating Voltage Transient Stabilities
Energy(2009)
مسعود اسماعیلی, محسن علی شایانفر, ^نیما امجدی
Congestion management considering voltage security of power systems
(2009)
مسعود اسماعیلی, حیدر علی شایانفر, ^نیما امجدی
Day – Ahead Electricity Price Forecasting by Modified Relief Algorithm and Hybrid Neural Network
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2010)
^نیما امجدی
پیش بینی بار کوتاه مدت با استفاده از تجزیه سری زمانی بار و شبکه عصبی
مدل سازی در مهندسی(2009)
^نیما امجدی
مطالعه آنالیز شاخه ای پایداری دینامیکی ولتاژ در سیستم قدرت
مدل سازی در مهندسی(2009)
^نیما امجدی
Optimal operation strategy for multi-carrier energy systems including various energy converters by multi-objective information gap decision theory and enhanced directed search domain method
Energy Conversion and Managment(2019)
9411114004, ^نیما امجدی*
A new AC OPF tool for sub‐transmission networks considering distribution switching actions and load‐transferring capability
International Transactions onElectrical Energy Systems(2019)
9218022002*, ^نیما امجدی
A New Hybrid State Estimation Considering Different Accuracy Levels of PMU and SCADA Measurements
IEEE TRANSACTIONS ON INSTRUMENTATION AND MEASUREMENT(2019)
9111114010*, ^نیما امجدی
Solution of Optimal Power Flow Subject to Security Constraints by a New Improved Bacterial Foraging Method
IEEE Transaction on Power Systems(2012)
^نیما امجدی, حمید رضا زارعی پور
Application of Information-Gap Decision Theory to Risk-Constrained Self-Scheduling of GenCos
IEEE Transaction on Power Systems(2012)
بهنام محمدی ایوانلو, حمید رضا زارعی پور, ^نیما امجدی, مهدی احسان
A New Stochastic Search Technique Combined with Scenario Approach for Dynamic State Estimation of Power Systems
IEEE Transaction on Power Systems(2012)
^نیما امجدی, حمید رضا زارعی پور
Short-Term Wind Power Forecasting Using Ridgelet Neural Network
Electric Power Systems Research(2011)
^نیما امجدی, حمید رضا زارعی پور
Stochastic Security Constrained Joint Market Clearing for Energy and Reserves Auctions Considering Uncertainties of Wind Power Producers and Unreliable Equipment
(2012)
^نیما امجدی, حمید رضا زارعی پور
Security constrained unit commitment considering hydro units and AC network modeling by a new hybrid solution method composed of Benders decomposition and Outer approximation
Electric Power Components and Systems(2012)
^نیما امجدی
Congestion management enhancing transient stability of power systems
Applied Energy(2010)
مسعود اسماعیلی, حیدر علی شایانفر, ^نیما امجدی
Security-constrained self-scheduling of generation companies in day-ahead electricity markets considering financial risk
Energy Conversion and Managment(2013)
^نیما امجدی, وحید وحیدی سب
Hydrothermal Unit Commitment with AC Constraints by a New Solution Method Based on Benders Decomposition
Energy Conversion and Managment(2013)
^نیما امجدی
Dynamic Voltage stability Constrained Congestion Management Framework for Deregulated Electricity Markets
Energy Conversion and Managment(2012)
^نیما امجدی
A New Prediction Strategy for Price Spike Forecasting of Day-Ahead Electricity Markets
Applied Soft Computing(2011)
^نیما امجدی
Multi-objective electricity market clearing considering dynamic security by lexicographic optimization and augmented epsilon constraint method
Applied Soft Computing(2011)
جمشید آقایی, ^نیما امجدی, حیدر علی شایانفر
Evaluation of Hopf Bifurcation Considering the Effect of Load Models and Excitation System Parameters
INTERNATIONAL REVIEW OF ELECTRICAL ENGINEERING-IREE(2011)
^نیما امجدی
Short-Circuit Constrained Power System Expansion Planning Considering Bundling and Voltage Levels of Lines
IEEE Transaction on Power Systems(2020)
مسعود اسماعیلی*, محمد قمصری یزدل, ^نیما امجدی, Antonio J. Conejo
Optimal placement of resistive/inductive SFCLs considering short-circuit levels using complex artificial bee colony algorithm
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2019)
مسعود اسماعیلی*, محمد قمصری یزدل, ^نیما امجدی, C.Y. Chung
A decoupled extended power flow analysis based on Newton-Raphson method for islanded microgrids
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER &ENERGY SYSTEMS(2020)
9421114004, ^رضا کی پور*, 9511103012, ^نیما امجدی
Incorporating bus-bar switching actions into AC optimal power flow to ovoid over-current status(Invited Paper)
Scientia Iranica(2020)
9218022002, ^نیما امجدی*
Data Mining for Electricity Price Classification and the Application to Demand-Side Management
(2012)
Dongliang Huang, حمید رضا زارعی پور , William D.Rosehart, ^نیما امجدی
Short-Term Load Forecast of Microgrids by a New Bilevel Prediction strategy
(2010)
^نیما امجدی, حمید رضا زارعی پور
A linearized energy hub operation model at the presence of uncertainties: An adaptive robust solution approach
International Transactions onElectrical Energy Systems(2020)
9511114001, ^نیما امجدی*, 9511114006
Wind Power Prediction by a New Forecast Engine Composed of Modified Hybrid Neural Networks and Enhanced Particle Swarm Optimization
(2011)
^نیما امجدی, حمید رضا زارعی پور
Security Constrained Unit Commitment of Power Systems by a New Combinatorial Solution Strategy Composed of Enhanced Harmony Search Algorithm and Numerical Optimization
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER &ENERGY SYSTEMS(2013)
^نیما امجدی
A Scenario-Based Multiobjective Operation of Electricity Markets Enhancing Transient Stability
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING EDUCATION(2012)
جمشید آقایی, ^نیما امجدی
A Novel Axial Flux Induction-Permanent Magnet Generator with Two Mechanical Power Inputs
Journal of basic and applied scientific research(2012)
^نیما امجدی, سعید بویر احمدی, حامد بهرامی, مهدی عاقلان
A New Plug-Socket without Electrical Contacts for Marine Application
Journal of basic and applied scientific research(2012)
^نیما امجدی, مهدی هدایت شده
A Novel Axial Flux Brushless Induction Generator with two Mechanical Power Inputs for Wind Energy Generation Applications
Journal of basic and applied scientific research(2012)
^نیما امجدی, اصغر صفری دوست, عباس رضایی
A New Power Transformer Fault Diagnosis System and its Application for Wind Farms
Journal of basic and applied scientific research(2012)
^نیما امجدی, مهدی هدایت شده
Solving Optimal Unit Commitment Problem Based on Wind Power Effects Using Harmony Search Algorithm
Journal of basic and applied scientific research(2012)
ابراهیم سربازبرازنده, ^نیما امجدی
PSO-IIW for Combined Heat and Power Economic Dispatch
International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE)(2012)
حیدر علی شایانفر, علی قاسمی, ^نیما امجدی
Optimal Congest Management Based VEPSO on Electricity Market
International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE)(2012)
^نیما امجدی, حیدر علی شایانفر, علی قاسمی
Multimachine Power System Oscillation Damping: Placement and Tuning PSS VIA Multi-objective HBMO
International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE)(2012)
^نیما امجدی, ^حمیدرضا ایزدفر, حیدر علی شایانفر
Market Optimization Using Fuzzy Based Multi Objective Harmony Search Algorithm
International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE)(2012)
^نیما امجدی, حیدر علی شایانفر, علی قاسمی
Optimal PID Power System Stabilizer Tuning via Artificial Bee Colony
International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE)(2012)
حیدر علی شایانفر, علی قاسمی, ^حمیدرضا ایزدفر, ^نیما امجدی
ارایش بهینه تصادفی تولید برای شرکت های مولد با در نظر گرفتن بازار انرزی و قراردادهای دو جانبه
مدل سازی در مهندسی(2011)
^نیما امجدی
بررسی تاثیر مدل های بار پارامترهای سیستم تحریک و محدودیت توان راکتیو تولیدی ژنراتورهای سیستم قدرت در حد دینامیکی پایداری ولتاژ با استفاده از یک انالیزر ترکیبی
مدل سازی در مهندسی(2010)
^نیما امجدی
VPP Self-Scheduling Strategy Using Multi-Horizon IGDT, Enhanced Normalized Normal Constraint, and Bi-Directional Decision-Making Approach
IEEE TRANSACTIONS ON SMART GRID(2020)
9211916006, ^نیما امجدی*, شهاب دهقان
Robust Resiliency-Oriented Operation of Active Distribution Networks Considering Windstorms
IEEE Transaction on Power Systems(2020)
9511103006, ^نیما امجدی*, 9411114002, Nikos D. Hatziargyriou
A Robust Coordinated Expansion Planning Model For Wind Farm-Integrated Power Systems With Flexibility Sources Using Affine Policies
IEEE SYSTEMS JOURNAL(2020)
شهاب دهقان*, ^نیما امجدی, Petros Aristidou
Transmission Expansion Planning Including TCSCs and SFCLs: A MINLP Approach
IEEE Transaction on Power Systems(2020)
مسعود اسماعیلی*, محمد قمصری یزدل, ^نیما امجدی, C. Y. Chung, Antonio J. Conejo
Incorporating energy storage and demand response into intentional controlled islanding using time decomposition
International Transactions onElectrical Energy Systems(2020)
محمد قمصری یزدل, حمیدرضا نجفی, ^نیما امجدی*
Frequency-constrained unit-commitment using analytical solutions for system frequency responses considering generator contingencies
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2020)
پیام ربانی فر*, ^نیما امجدی
Energy Storage as a Service: Optimal Pricing for Transmission Congestion Relief
IEEE Open Access Journal of Power and Energy(2020)
Juan Arteaga*, Hamidreza Zareipour, ^نیما امجدی
An Optimal Load Cut Policy with Event-Driven Design against Voltage Instability Using Theta-Particle Swarm Optimization
Journal of basic and applied scientific research(2013)
^نیما امجدی, عباس رضایی
Convex Model for Controlled Islanding in Transmission Expansion Planning to Improve Frequency Stability
IEEE Transaction on Power Systems(2021)
مسعود اسماعیلی*, محمد قمصری یزدل, ^نیما امجدی, C. Y. Chung
Reintegration-based controlled islanding considering fast and slow active/reactive corrective actions to enhance frequency and transient voltage stabilities
Electric Power Systems Research(2021)
, ^نیما امجدی*, حمیدرضا نجفی
A critical review on definitions, indices, and uncertainty characterization in resiliency‐oriented operation of power systems
International Transactions onElectrical Energy Systems(2021)
مهدی ایزدی, سید حسین حسینیان, شهاب دهقان*, احمد فخاریان, ^نیما امجدی
Contingency‐constrained operation optimization of microgrid with wind and solar generations: A decision‐driven stochastic adaptive‐robust approach
IET RENEWABLE POWER GENERATION(2021)
9211916001, ^نیما امجدی*
Multiscale Multiresolution Generation Maintenance Scheduling: A Stochastic Affinely Adjustable Robust Approach
IEEE SYSTEMS JOURNAL(2021)
9411114002, ^نیما امجدی*, شهاب دهقان
Tracking Equilibrium Point Under Real-Time Price-Based Residential Demand Response
IEEE TRANSACTIONS ON SMART GRID(2021)
Tao Ding*, Ming Qu, ^نیما امجدی, F. Wang, Rui Bo, M. Shahidehpour
Energy Storage as a Service: Optimal sizing for Transmission Congestion Relief
Applied Energy(2021)
Juan Arteaga*, Hamidreza Zareipour, ^نیما امجدی
Stochastic self-scheduling of generation companies in day-ahead multi-auction electricity markets considering uncertainty of units and electricity market prices
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2013)
^نیما امجدی, حمید رضا زارعی پور
A Two-stage Adaptive Robust Model for Residential Micro-CHP Expansion Planning
JOURNAL OF MODERN POWER SYSTEMS AND CLEAN ENERGY(2021)
9211916003, ^نیما امجدی*, 9411114002
Joint investment of community energy storage systems in distribution networks using modified Nash bargaining theory
Applied Energy(2021)
امیرعلی نظری, ^رضا کی پور, ^نیما امجدی*
Closure to Discussion on “Robust Resiliency-Oriented Operation of Active Distribution Networks Considering Windstorms”
IEEE Transaction on Power Systems(2021)
9511103006, ^نیما امجدی*, 9411114002, Nikos D. Hatziargyriou
A Distributionally Robust AC Network-Constrained Unit Commitment
IEEE Transaction on Power Systems(2021)
شهاب دهقان*, P. Aristidou, ^نیما امجدی, A. J. Conejo
Data-Driven Classifier for Extreme Outage Prediction Based On Bayes Decision Theory
IEEE Transaction on Power Systems(2021)
Mostafa Mohammadian*, Farrokh Aminifar, ^نیما امجدی, Mohammad Shahidehpour
Nested Bilevel Optimization for DERA Operation Strategy: A Stochastic Multiobjective IGDT Model With Hybrid Endogenous/Exogenous Scenarios
IEEE SYSTEMS JOURNAL(2021)
9211916006, ^نیما امجدی*, Nikos D. Hatziargyriou
A Linearized AC Planning Model for Generations and SFCLs Incorporating Transient Stability and Short-Circuit Constraints
IEEE Transaction on Power Systems(2022)
, مسعود اسماعیلی, ^نیما امجدی*, C. Y. Chung
Guest Editorial for the Special Section on Advances in Renewable Energy Forecasting: Predictability, Business Models and Applications in the Power Industry
IEEE Transactions on Sustainable Energy(2022)
RICARDO J. BESSA*, PIERRE PINSON, GEORGE KARINIOTAKIS, DIPTI SRINIVASAN, CHARLIE SMITH, ^نیما امجدی, HAMIDREZA ZAREIPOUR
A New Solar Power Prediction Method Based on Feature Clustering and Hybrid-Classification-Regression Forecasting
IEEE Transactions on Sustainable Energy(2022)
9712114003, ^نیما امجدی*
Maximizing the utilization of existing grids for renewable energy integration
RENEWABLE ENERGY(2022)
Hossein Ranjbar*, Mostafa Kazemi, ^نیما امجدی, Hamidreza Zareipour, Seyed Hamid Hosseini
Evaluating resiliency of electric power generators against earthquake to maintain synchronism
Electric Power Systems Research(2022)
Hamid R. Sayarshad, Omid Sabarshad, ^نیما امجدی*
Solution of large scale security constrained optimal power flow by a new bi-level optimization approach based on enhanced gravitational search algorithm
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2013)
^نیما امجدی
Robust Transmission System Expansion Considering Planning Uncertainties
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2013)
بهنام علیزاده, شهاب دهقان, ^نیما امجدی, شهرام جدید , احد کاظمی
Non-Convex Security Constrained Optimal Power Flow by a New Solution Method Composed of Benders Decomposition and Special Ordered Sets
International Transactions onElectrical Energy Systems(2013)
^نیما امجدی
Two-Stage Robust Generation Expansion Planning: A Mixed Integer Linear Programming Model
IEEE Transaction on Power Systems(2013)
شهاب دهقان, ^نیما امجدی, احد کاظمی
The Value of Intra-Day Markets in Power Systems With High Wind Power Penetration
IEEE Transaction on Power Systems(2013)
علی مذهب جعفری , حمید رضا زارعی پور , Antony Schellenberg, ^نیما امجدی
Multi-Objective Robust Transmission Expansion Planning Using Information-Gap Decision Theory and Augmented ε-Constraint Method
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2014)
شهاب دهقان, احد کاظمی, ^نیما امجدی
Generation and Transmission Expansion Planning: MILP–Based Probabilistic Model
IEEE Transaction on Power Systems(2014)
جمشید آقایی, ^نیما امجدی, امیر بهاروندی, محمد امین اکبری
System modeling and optimization for islanded micro-grid using multi-cross learning-based chaotic differential evolution algorithm
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER &ENERGY SYSTEMS(2014)
میثم همتی , ^نیما امجدی, مهدی احسان
A New Dual Lagrangian Model and Input/Output Feedback Linearization Control of 3-Phase/Level NPC Voltage-Source Rectifier
AUTOMATIKA(2014)
مجید مهرآسا, مسعود احمدی گرجی , ^نیما امجدی
Event-Based Remedial Action Scheme against Super Component Contingencies to Avert Frequency and Voltage Instabilities
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2014)
^نیما امجدی
A new evolutionary solution method for dynamic expansion planning of DG-integrated primary distribution networks
Energy Conversion and Managment(2014)
^نیما امجدی
A new two-stage framework for voltage stability enhancement incorporating preventive and corrective control actions
International Transactions onElectrical Energy Systems(2014)
^نیما امجدی
Hydrothermal coordination by bi-level optimization and composite constraint handling method
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER &ENERGY SYSTEMS(2014)
^نیما امجدی
Stochastic Security-constrained Hydrothermal Unit Commitment Considering Uncertainty of Load Forecast, Inflows to Reservoirs and Unavailability of Units by a New Hybrid Decomposition Strategy
IET GENERATION TRANSMISSION & DISTRIBUTION(2014)
^نیما امجدی
مدل سازی ریز شبکه جزیره ای و بهینه سازی بهره برداری آن با لحاظ کردن هزینه عدم تامین بار با استفاده از الگوریتم مهاجرت اصلاح شده
(2013)
میثم همتی , ^نیما امجدی, مهدی احسان
A New Metaheuristic Algorithm Based on Shark Smell Optimization
COMPLEXITY(2014)
^نیما امجدی, علی قاسمی
A Fourier Based Wavelet Approach Using Heisenberg's Uncertainty Principle and Shannon's Entropy Criterion to Monitor Power System Small Signal Oscillations
IEEE Transaction on Power Systems(2014)
^نیما امجدی
Optimal Design of Power System Stabilizer for Power Systems Including Doubly Fed Induction Generator Wind Turbines
Energy(2015)
^نیما امجدی
Self-scheduling of a Wind Producer Based on Information Gap Decision Theory
Energy(2015)
محمد مرادی دالوند, بهنام محمدی ایوانلو, ^نیما امجدی, حمید رضا زارعی پور , علی مذهب جعفری
Wind Power Forecast Using Wavelet Neural Network Trained by Improved Clonal Selection Algorithm
Energy Conversion and Managment(2015)
حامد چیت ساز, ^نیما امجدی, حمید رضا زارعی پور
Prediction of Dynamic Voltage Stability Status based on Hopf and Limit Induced Bifurcations Using Extreme Learning Machine
INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER &ENERGY SYSTEMS(2015)
^نیما امجدی
Day-ahead Price Forecasting of Electricity Markets by a New Hybrid Forecast Method
(2015)
^نیما امجدی
توزیع بار اقتصادی با در نظر گرفتن آلودگی در سیستم های قدرت چند ناحیه ای با استفاده از الگوریتم بهینه سازی فاخته
مدل سازی در مهندسی(2014)
^نیما امجدی
طراحی پایدارساز فازی در سیستمهای قدرت چند ماشینه با استفاده از الگوریتم جستجوی هارمونی
مدل سازی در مهندسی(2014)
^نیما امجدی
Short-Term Wind Power Prediction Based on Hybrid Neural Network and Chaotic Shark Smell Optimization
INTERNATIONAL JOURNAL OF PRECISION ENGINEERING AND MANUFACTURING -GREEN TECHNOLOGY(2015)
^نیما امجدی
Reliability-Constrained Robust Power System Expansion Planning
IEEE Transaction on Power Systems(2015)
شهاب دهقان, ^نیما امجدی, Antonio J.conejo
توزیع بار اقتصادی با در نظر گرفتن آلودگی در سیستم های قدرت چند ناحیه ای با استفاده از الگوریتم بهینه سازی فاخته
مدل سازي در مهندسي(2014)
^نیما امجدی
مروری بر انواع الگوریتم های فراکاوشی در بهینه سازی
مدل سازي در مهندسي(2014)
^نیما امجدی
ارزیابی قابلیت ضریب مشارکت ژنراتورها به منظور تعیین نوع نوسانات سیگنال کوچک سیستم قدرت با استفاده از روش های تحلیلی و پیش بینی همزمان آن ها با استفاده از شبکه عصبی
مدل سازي در مهندسي(2015)
^نیما امجدی
Optimal Integration of Multiple Wind Farms into Bulk Electric System Considering Wind Speed Correlation Uncertainties
International Transactions onElectrical Energy Systems(2015)
شهاب دهقان, ^نیما امجدی, حمید رضا زارعی پور
Prediction of Generators' Participation Factors and Oscillation Types for Dominant Oscillatory Modes of Power System
Electric Power Components and Systems(2015)
^نیما امجدی
Optimal dynamic expansion planning of distribution systems considering distributed generation using a new heuristic double-stage optimization solution approach
Applied Energy(2015)
^نیما امجدی
Short-term Electricity Load Forecasting of Buildings in Microgrids
ENERGY AND BUILDINGS(2015)
حامد چیت ساز, حمید شاکر, حمید رضا زارعی پور, David wood, ^نیما امجدی
Electricity Price Forecast Using Combinatorial Neural Network Trained by a New Stochastic Search Method
(2015)
^نیما امجدی, M. shafie -khah, J.P.S catalao
Security Constrained Multi-period Optimal Power Flow by a New Enhanced Artificial Bee Colony
Applied Soft Computing(2015)
^نیما امجدی
Solution of Non- Convex Economic Dispatch Problem Considering Valve Loading Effect by a New Modified Differential Evolution Algorithm
(2010)
^نیما امجدی
Self-scheduling of generation companies via stochastic optimization considering uncertainty of units
Power and Energy Society General Meeting (PESGM), 2016(2016-07-17)
Behdad Vatani, Saeed Mohajeryami, Shahab Dehghan, ^نیما امجدی*
طراحی بهینه پایدارساز برای سیستمهای قدرت شامل توربینهای بادی با ژنراتورهای القایی دوسو تغذیه
چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در مهندسی برق، مکانیک و مکاترونیک(2017-02-17)
^نیما امجدی*, 9311104009
The Impact of Increased Penetration of Solar Photovoltaic Generation on Rotor Angle Small Signal Stability of Power System
4th national and 2nd international Conference on Applied Research in Electrical, Mechanical and Mechatronics Engineering(2017-02-17)
^نیما امجدی*, 9311103004
هماهنگی میان مدت آبی حرارتی با استفاده از برنامه ریزی پویا
چهارمین همایش ملی کاربرد فناوریهای نوین در علوم مهندسی(2017-02-23)
9211104003, ^نیما امجدی*
Optimal Bidding Stragy of Generating Companies in Imperfect Electricity Markets
Power Tech Conference(2009-06-28)
م کبیری, س اکبری, ^نیما امجدی, ا کتابی, س.ا طاهر
Fuzzy Game Theory Approach in Calculating the Optimal Bidding Strategy of Generating Companies with Consideration of Load Forecast Uncertainty
Power & Energy Society General Meeting 2009(2009-07-26)
م کبیری, س اکبری, ^نیما امجدی
Consideration of Load Forecast Uncertainty in Calculating the Optimal Bidding Strategy of Generating Companies
EUROCON 2009(2009-05-18)
م کبیری, س اکبری, ^نیما امجدی, س.ا طاهر
Security Constrained Reactive Power Market Considering All Typr of Reactive Power devices
هفدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2009-05-12)
حیدر علی شایانفر, ^نیما امجدی
تعیین استراتژی بهینه شرکت های تولیدی با در نظر گرفتن عدم قطعیت فازی در پیش بینی بار شبکه
بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق(2008-11-30)
مهدی کبیر ی کوچکسرائی, شهاب الدین اکبری, ^نیما امجدی
Small Disturbance Voltage Stability Evaluation of Power Systems
2008 IEEE PES Transmission and Distribution Conference(2008-04-21)
^نیما امجدی
Day-ahead Price Forecasting of Electricity Markets by Combination of Mutual Information Technique and Neural Network
2008 PES General Meeting(2008-07-20)
^نیما امجدی
Day-ahead Electricity Price Forecasting Using the Relief Algorithm and Neural Networks
5th International Conference on European Electricity Market(2008-05-28)
^نیما امجدی
Composite Hydrothermal Generation and Transmission System Reliability Evaluation Using Sequential Monte Carlo Simulation
43rd International universities Power Engineering Conference(2008-09-01)
^نیما امجدی
Application of a New Fuzzy Neural to Transient Stability Prediction
Summer Meeting (IEEE 2005)(2005-06-01)
^نیما امجدی
Voltage Security Evaluation by a New Framework Based on the Load Domain Margin and Continuation Method
Summer Meeting (IEEE 2005)(2005-06-01)
^نیما امجدی
Design and Implmentation of a Fault Diagnosis System for Transmission and Subtransmission Networks
Transmission and Distribution Conference and Exprosition(2003-09-01)
^نیما امجدی
Contingency Rankuing of Power System by a New Sensitivity Analysis
هیجدهمین کنفرانس بین المللی برق(2003-10-20)
^نیما امجدی, مسعود اسماعیلی
A Unit Commitment Solution by Integer-coded Genetic Algorithm
هیجدهمین کنفرانس بین المللی برق(2003-10-20)
^نیما امجدی, مسعود اسماعیلی
Voltage Security Montoring Based on Vulnerability Concept Considering Network Limited
هیجدهمین کنفرانس بین المللی برق(2003-10-20)
مسعود اسماعیلی, ^نیما امجدی
Design and Implmentation of a Fault Diagnosis System for Transmission and Subtransmission Network
IEEE transmission and Distribution Conference and Exprosition(2003-09-07)
^نیما امجدی
Detecting Proximity to Voltage Collapse Using the Reduced Jacobian Determinant
هفدهمین کنفرانس بین المللی برق(2002-10-28)
^نیما امجدی, مسعود اسماعیلی
Prediction of Transient Stability by A New Fuzzy Neural Network
هفدهمین کنفرانس بین المللی برق(2002-10-28)
^نیما امجدی
Voltage Security Monitoring and Vulnerable Bus Rankuing of Power Systems
شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق(2001-10-22)
^نیما امجدی
Voltage Security Monitoring of Power Systems by Using Continuation Method
نهمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2001-05-08)
^نیما امجدی, مسعود اسماعیلی
Voltage Security by Monitoring by Using Continuation Method
پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق(2000-11-06)
^نیما امجدی, مسعود اسماعیلی
Online Voltage Stability Assessment by Functional Link Net
پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق(2000-11-06)
^نیما امجدی
Short Term Load Forecasting Using A New Times-Series Modelling with Peak Load Estimation Capability
هشتمین کنفرانس مهندسی برق ایران(2000-05-17)
^نیما امجدی
Transient Stability Assessment by a New Artificial Neural Network
IEEE کنفرانس(2000-01-05)
^نیما امجدی
Short Term Load Forecasting Using A New Time Series Modeling
چهاردهمین کنفرانس بین المللی برق(1999-11-14)
^نیما امجدی
Application A New Artificial Neural Network in Transient Stability Assessment
IEEE LESCOPE 99(1999-06-20)
^نیما امجدی
Application of an Adaptive Finite Element Method of Solution of Static Electromagnetic Problems
دومین همایش آنالیز عددی(1999-01-27)
^نیما امجدی
Solution of Static Electromagnetic Problems by an Adaptive Finite Element Method
CCECE 98(1998-05-24)
^نیما امجدی
Online Fault Diagnosis of Power Systems by A New Expert System
CCECE 98(1998-05-24)
^نیما امجدی
Fault Diagnosis of Power by A New Expert System
سیزدهمین کنفرانس بین المللی برق(1998-03-21)
^نیما امجدی
Fuzzy PID based on Firefly Algorithm: Load Frequency Control in Deregulated Environment
International Conference of Artificial Intelligent (ICAI), Los Vegas, USA, 2012(2012-07-15)
^کوروش کیانی, ^نیما امجدی, حیدر علی شایانفر
Improve Honey Bee Mating Optimization Based on Optimal Congestion Management in an Electricity Market
8th International Conference on “Technical and Physical Problems of Power Engineering”, Norway,(2012-09-05)
^کوروش کیانی, ^اصغر اکبری فرود, ^نیما امجدی, حیدر علی شایانفر
Economic Load Dispatch Using Strength Pareto Gravitational Search Algorithm with Valve Point Effect
In: Proceedings of the international conference on artificial intelligence, Las Vegas, Nevada, USA(2012-06-06)
حیدر علی شایانفر, علی قاسمی, ^نیما امجدی
A Modified Invasive Weed Optimization for optimal power system stabilizer tuning in multi-machine power system
8th International Conference on “Technical and Physical Problems of Power Engineering”, Norway,(2012-09-05)
حیدر علی شایانفر, ^نیما امجدی, علی قاسمی
Solving economic load dispatch using modified artificial bee colony with valve point effect
8th International Conference on “Technical and Physical Problems of Power Engineering”, Norway,(2012-09-05)
علی قاسمی, حیدر علی شایانفر, ^نیما امجدی
Optimal Sizing and Placement of Distribution Generation Using Imperialist Competitive Algorithm
In: Proceedings of the international conference on artificial intelligence, Las Vegas, Nevada, USA(2012-06-06)
حیدر علی شایانفر, ^نیما امجدی, علی قاسمی
VEPSO ALGORITHM FOR MULTI MACHINE WITH FUZZY LOGIC CONTROLLER TO IMPROVE THE TRANSIENT STABILITY
8th International Conference on “Technical and Physical Problems of Power Engineering”, Norway,(2012-09-05)
حیدر علی شایانفر, علی قاسمی, ^نیما امجدی
Optimal congestion management in an electricity market using Modified Invasive Weed Optimization (MIWO)
11th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC)(2012-05-18)
^نیما امجدی, محمد صلا نادری
Multi-objective Environmental/Economic Dispatch using firefly technique
11th International Conference on Environment and Electrical Engineering (EEEIC)(2012-05-18)
^نیما امجدی, محمد صلا نادری
Modified Invasive Weed Optimization based on Fuzzy PSS in Multi-machine Power System
In: Proceedings of the international conference on artificial intelligence, Las Vegas, Nevada, USA(2012-06-06)
^اصغر اکبری فرود, ^نیما امجدی, حیدر علی شایانفر
Robust LFC in deregulated environment: multi-stage fuzzy PID based on FA
8th International Conference on “Technical and Physical Problems of Power Engineering”, Norway,(2012-09-05)
^نیما امجدی, حیدر علی شایانفر, علی قاسمی
طراحی ریز شبکه ترکیبی برای تامین توان الکتریکی بارهای کوچک در مناطق روستایی و دور از شبکه ی توزیع با گراف قابل توسعه
کنفرانس ملی بهینه سازی مصرف انرژی در علوم و مهندسی(2014-09-04)
^نیما امجدی
پيش بيني توان توليدي واحدهاي تجديدپذير با استفاده از مدلهاي تركيبي آموزش ماشين و روشهاي انتخاب مولفه بر مبناي تئوري اطلاعات
نجاتي مريم(تاریخ دفاع: 1402/08/01) ، مقطع : دكتري
تعيين شدت و محل وقوع خطا در ترانسفورماتورهاي قدرت با استفاده از آناليز پاسخ فركانسي با پارامترهاي بهينه شده
جمشيدي سياوش(تاریخ دفاع: 1401/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
جايابي توليدات پراكنده با استفاده از رويكردهاي مبتني بر بهينه سازي با در نظر گرفتن بهبود وضعيت پايداري ديناميكي ولتاژ
گلستانه عليرضا(تاریخ دفاع: 1401/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي مبدل انرژي مكانيكي به الكتريكي براي يك سيستم توربين بادي شناور در هوا با ژنراتور نصب شده در ايستگاه زميني
احمدنژاد بهنام(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حل مسئله آرايش توليد مقيد به قيود ايمني (SCUC) به روش خطي سازي و محدب سازي
فلاح مهدي(تاریخ دفاع: 1402/06/20) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني توان توليدي واحدهاي خورشيدي با تركيب خوشه بندي و موتور پيش بيني حلقه بسته
خرازي سميه(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
استفادهاز روش‌هاي محدب سازي براي حل مسائل پخش بار بهينه با درنظرگرفتن معادلات غير خطي و نامحدب پخشبار AC
يوسفي نژاد احسان(تاریخ دفاع: 1401/02/04) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني نقطه اي توان باد با استفاده از شبكه‌هاي عصبي عميق نظير CNN و RNN
قنبري احسان(تاریخ دفاع: 1400/06/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني بازه‌هاي احتمالاتي متغيرهاي عدم قطعيت با استفاده از شبكه هاي عصبي
جهانتاب مسلم(تاریخ دفاع: 1400/06/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حل مسئله هماهنگي آبي و حرارتي كوتاه مدت با در نظرگرفتن عدم قطعيت بار، ورودي سدها و منابع تجديدپذير
دوزبخشان عليرضا(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برنامه ريزي غير قطعي و چند هدفه تعميرات واحدهاي توليدي سيستم هاي قدرت با در نظر گرفتن عدم قطعيت خروج اضطراري واحدها، بار و توليد بادي
باقري بهاره(تاریخ دفاع: 1399/03/10) ، مقطع : دكتري
پخش بار بهينه چند هدفه براي سيستم هاي قدرت با در نظر گرفتن منابع انرژي تجديد پذير و محدوديت هاي انتقال
رحماني شيما(تاریخ دفاع: 1398/11/15) ، مقطع : دكتري
ارتقا تاب آوري شبكه توزيع توسط بكارگيري سيستم هاي ذخيره انرژي و مدل سازي عدم قطعيت ها
اصفهاني رشيدي سيد معين(تاریخ دفاع: 1398/06/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني احتمالاتي توليد بادي با استفاده از رگرسيون چندك و ماشين بردار پشتيبان
غلامي فرد ميلاد(تاریخ دفاع: 1397/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني احتمالاتي توليد بادي با استفاده از رگرسيون چندك و ماشين بردار پشتيبان
غلامي فرد ميلاد(تاریخ دفاع: 1397/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و پياده‌سازي موتور الكترومغناطيسي خورشيدي براي خودروها
ولي محمديوسف(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي راهبرد شركت نيروگاه مجازي در بازارهاي برق با در نظر گرفتن عدم قطعيت هاي بار، قيمت برق و توليدات تجديد پذير
يزداني نژاد محسن(تاریخ دفاع: 1400/06/22) ، مقطع : دكتري
حل پخش بار بهينه در حضور عمليات كليدزني و كنترل پيشگيرانه/ اصلاحي با استفاده از روش هاي محدب سازي
توكلي محمدعلي(تاریخ دفاع: 1400/08/30) ، مقطع : دكتري
بهينه سازي بهره برداري ريزشبكه هاي هوشمند با در نظر گرفتن عوامل عدم قطعيت
ابراهيمي بجدني محمدرضا(تاریخ دفاع: 1400/02/19) ، مقطع : دكتري
بهينه سازي چندهدفه عملكرد ريز مولدهاي برق و گرما با در نظر گرفتن رفتارهاي تصادفي بار
تيموري حمزه كلايي فاطمه(تاریخ دفاع: 1401/07/25) ، مقطع : دكتري
تاثير نفوذ بالاي توليد فتوولتاييك خورشيدي بر پايداري سيگنال كوچك سيستم قدرت
پورصالحان سيد پوريا(تاریخ دفاع: 1395/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي بهينه پايدارساز سيستم قدرت براي شبكه هاي شامل ژنراتورهاي دوسر تغذيه توربين هاي بادي
عظيمي بيزكي عرفان(تاریخ دفاع: 1395/11/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخمين حالت سيستم هاي قدرت با در نظر گرفتن مدل بار وابسته به ولتاژ
كبيري كوچكسرائي مهدي(تاریخ دفاع: 1397/07/09) ، مقطع : دكتري
برنامه ريزي پويا و چند هدفه توسعه شبكه هاي توزيع در حضور منابع توليد پراكنده و عدم قطعيت هاي موجود
احمدي گرجي مسعود(تاریخ دفاع: 1395/11/26) ، مقطع : دكتري
جايابي بهينه‌ي شانت هاي مغناطيسي در ديواره تانك ترانسفورماتورهاي قدرت به منظور كاهش تلفات سرگردان ومحاسبه‌ي تلفات جريان گردابي در آن ها
فخرآور آناهيتا(تاریخ دفاع: 1395/06/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
هماهنگي ميان مدت آبي حرارتي با در نظر گرفتن عوامل توام با عدم قطعيت
رزازيان امير(تاریخ دفاع: 1395/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طرااحي اعمال كنترلي اصلاحي به منظور جلوگيري از وقوع ناپايداري هاي ولتاژ...
درفشيان مرام مهدي(تاریخ دفاع: 1394/09/30) ، مقطع : دكتري
بررسي مسئله پخش بار بهينه با قيود امنيتي در حضور جبرانساز يكپارچه كيفيت توان در شبكه توزيع
كياني كوثر(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مدلسازي مساله پخش بار بهينه با قيود امنيتي در حضور مولدهاي بادي
داداشي نژادخشكرود كاظم(تاریخ دفاع: 1394/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخمين بهينه ميزان رزرو در سيستم هاي قدرت تجديد ساختار يافته بادر نظر گرفتن نفوذ بالاي توليد بادي
صمدي حسين(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پخش بار بهينه در سيستم هاي قدرت با استفاده از محدب سازي تابع هدف و قيود
عطارها احمد(تاریخ دفاع: 1394/07/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني كوتاه مدت توان بادي با استفاده از روشهاي جستجوي تصادفي ، شبكه عصبي و الگوريتم هاي ارتباط دهي متفابل
دوست محمدي علي(تاریخ دفاع: 1394/07/07) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
عابدي نيا اويس(تاریخ دفاع: 1394/09/30) ، مقطع : دكتري
-
ولايتي محمدحسين(تاریخ دفاع: 1394/07/14) ، مقطع : دكتري
-
هنري شانه چي مجتبي(تاریخ دفاع: 1392/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
شريف زاده حسين(تاریخ دفاع: 1395/04/22) ، مقطع : دكتري
بهينه سازي روش هاي بهره برداري از شبكه هاي هوشمند
رضائي مهرداد(تاریخ دفاع: 1392/12/19) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني توان توليدي نيروگاه هاي بادي با استفاده از يك روش پيش بيني جديد
حجازي اميرحسين(تاریخ دفاع: 1393/07/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني و تحليل ناپايداري سيگنال كوچك زاويه روتور
حسيني قره تپه سيد احمد(تاریخ دفاع: 1393/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مديريت ازدحام با در نظر گرفتن پايداري ولتاز سيستم قدرت
بنيادي ديناچالي كامل(تاریخ دفاع: 1392/12/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
-
خواجه وندي كياسري عيسي(تاریخ دفاع: 1392/07/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و پياده سازي يك روش حل جديد براي مسئله پخش بار بهينه ديناميكي محدود به قيود ايمني
ارمغاني صابر(تاریخ دفاع: 1392/07/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و پياده سازي يك روش براي پيش بيني مستقيم بار خالص در سيستم قدرت
همتي مهرناز(تاریخ دفاع: 1391/12/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تسويه بازار در سيتمهاي قدرت تجديد ساختار يافته با در نظر گرفتن عدم قطعيت ناشي از دسترس پذيري تجهيزات و خطاي پيش بيني واحدهاي بادي
محمديان محمدامين(تاریخ دفاع: 1392/07/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پيش بيني تلفات اقتصادي براي توليد كنندگان در بازار برق با استفاده از يك روش پيش بيني جديد
تميمي حسين(تاریخ دفاع: 1392/07/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير توربينهاي بادي مجهز به ژنراتورهاي القايي تغذيه دوگانه DFIG
ارزاني ابراهيم(تاریخ دفاع: 1391/11/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
هماهنگي آبي حرارتي ميان مدت سيستمهاي قدرت با در نظر گرفتن عوامل عدم قطعيت
زماني عبدالرسول(تاریخ دفاع: 1392/07/16) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخمين حالت سيستمهاي قدرت
نجاتي مريم(تاریخ دفاع: 1390/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه روشهاي نوين پيش بيني در سيستمهاي تجديد ساختارشده
كي نيا فرشيد(تاریخ دفاع: 1389/12/25) ، مقطع : دكتري
آرايش توليد
رشيدي علي اكبر(تاریخ دفاع: 1390/04/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آرايش توليد سيستمهاي قدرت با در نظر گرفتن محدوديتهاي ايمني سيستم
سميعي عارف محمدمهدي(تاریخ دفاع: 1390/06/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
هماهنگي آبي
حاجي نصيري مجتبي(تاریخ دفاع: 1390/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پخش بار بهينه
فاطمي سيد حمزه(تاریخ دفاع: 1390/07/18) ، مقطع : كارشناسي ارشد
پايان نامه
انصاري شهرضا محمدرضا(تاریخ دفاع: 1392/08/08) ، مقطع : دكتري
پيش بيني توان توليدي نيروگاههاي بادي با استفاده از يك روش پيش بيني جديد
چيت ساز حامد(تاریخ دفاع: 1390/12/08) ، مقطع : كارشناسي ارشد
حل مسئله پخش بار بهينه مقيد به قيود ايمني سيستم با استفاده از يك روش جستجوي تصادفي جديد
جهان محمدصادق(تاریخ دفاع: 1390/12/15) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه يك روش جديد مدل سازي ريسك اقتصادي براي شركتهاي توليد در بازارهاي برق
افضلي پور زهرا(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
آرايش توليد مبتني بر قيمت براي شركتهاي توليد در بازارهاي برق با استفاده از برنامه ريزي تصادفي
وطني بهداد(تاریخ دفاع: 1390/12/09) ، مقطع : كارشناسي ارشد
طراحي و پياده سازي يك روش انتخاب مولفه جديد براي پروسه هاي پيش بيني سيستم قدرت
مظفري مقدم سيدمحمدحسين(تاریخ دفاع: 1390/12/02) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارائه يك روش بهينه سازي چند منظوره جديد براي حل مسئله آرايش توليد مقيد به محدوديتهاي ايمني
كبيري ميلاد(تاریخ دفاع: 1390/12/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Optimal Complex Economic Load Dispatch Solution using Particle Swarm Optimization with Time Varying Acceleration Coefficient
INTERNATIONAL REVIEW OF ELECTRICAL ENGINEERING-IREE(2012)
^نیما امجدی, ^کوروش کیانی
Solution of Economic Load Dispatch Problem via Hybrid Particle Swarm Optimization with Time-Varying Acceleration Coefficients and Bacteria Foraging Algorithm Techniques
(2012)
^نیما امجدی, علی قاسمی, زكریا هجرتی
An Effective Load Shedding Scheme to Mitigate Voltage Collapse Using a Multi Objective Optimization Technique and BFO
Journal of basic and applied scientific research(2012)
^نیما امجدی, ^مصطفی جزایری, عباس رضایی
multiobjective environmental and economic dispatch using imperialist competitive algorithm
International Journal on Technical and Physical Problems of Engineering (IJTPE)(2012)
^نیما امجدی, ^کوروش کیانی, حیدر علی شایانفر, علی قاسمی
Short Term Load Forecast of Electrical Power System by Radial Basis Function Neural Network and New Stochastic Search Algorithm
International Transactions onElectrical Energy Systems(2015)
^نیما امجدی
آشنایی با سیستمهای هوشمند
آشنایی با سیستمهای هوشمند
دستبند ضد برق گرفتگی
()
شارژ بی سیم قلب مصنوعی و تجهیزات کمک قلبی
دانشگاه سمنان(2016-04-13)
توربین بادی مستقل از برج و شناور در هوا به همراه سیستم کنترل زاویه پره ها برای بهره برداری حداکثری از توان باد
دانشگاه سمنان(2015-07-04)
ماشین مغناطیسی خورشیدی
دانشگاه سمنان(2017-07-17)
PIEZOELECTRIC ENERGY HARVESTING SYSTEM FROM VEHICLE’S TIRES
دانشگاه سمنان(2019-03-26)
سیستم انتقال توان بیسیم با بازده بالا از طریق القای رزونانسی
-(2020-02-12)
سیستم کسب حداکثر توان مولدی از ماشین های القایی با حضور عدم قطعیت در مقادیر سرعت محرک اندازه گیری شده
دانشگاه سمنان(2022-04-05)
سیستم خطا یاب ترانسفورماتورهای قدرت
()
سیستم دو شاخه و پریز مغناطیسی بدون اتصال الکتریکی
()
سیستم توربین بادی مختلط
()
سیستم توربین بادی روتور خلاف ریسمان شده
()
سیستم تبدیل حرکت دورانی محیط گردان حامل جریان الکتریسیته به محیط ثابت
()
فیش انتقال انرژی با قابلیت نصب بر روی رینگ خودرو بمنظور انتقال سیگنال سنسورهای محیطی لاستیک خودرو
()
دستگاه تبدیل انرژی ضربه افقی موج آب دریا به انرژی الکتریکی
()
ماشین مغناطیسی خورشیدی
()
سیستم تولید انرژی الکتریکی از تایر خودرو به وسیله مبدل های فشار
()
سیستم تبدیل حرکت دورانی محیط گردان حامل جریان الکتریکیسیته به محیط ثابت
()

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
بهره برداری از سيستم هاي قدرت   (1128 بار دانلود)
این درس به معرفی مفاهیم بهره برداری و توابع بهره برداری سیستمهای قدرت می پردازد.

رشته : مهندسی برق , گرایش : قدرت
مباحث ویژه   (867 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : قدرت
اصول کنترل مدرن   (806 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : قدرت
تجديد ساختار در سيستم هاي قدرت   (1090 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : قدرت
قابليت اطمينان سيستمهاي انرژي الكتريكي   (1037 بار دانلود)
رشته : مهندسی برق , گرایش : قدرت

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی قدرت، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
amjady@semnan.ac.ir
023-31532688

فرم تماس